ارائه علمی: ارائه یک مدل محاسباتی برای برنامه‌های محیط‌آگاه

مقاله زیر در آذرماه ۱۳۹۱ و در هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی ارائه شده است.